About Us

Party Affairs Leaders

Secretary Guo Jian
Members of the Standing Committee Wang Peiguang
Yang Lihai
Li Zhiyi

Executive Leaders

President Kang Le
Vice President Shen Shigang
Li Jinshan
Chen Hongjun
Xu Jianmin
Ni Zhiyu
Meng Qingyu
Guo Changbao
Gong Zhizhong